Polskie Szkoły Handlowe Macierzy Szkolnej  w Wolnym Mieście Gdańsku

Powrot do kacika POWROT DO STRONY JA I ZDROWIE

Stosunek uczniów do własnej szkoły i rola szkoły w ich życiu.

Polskie Szkoły Handlowe umożliwiały swym uczniom zdobycie rzetelnej władzy zawodowej, dobre i bardzo dobre opanowanie języków obcych, a przede wszystkim doskonałe opanowanie języka polskiego. Gwarantowały także natychmiastowe zatrudnienie, mimo trwającego kryzysu gospodarczego. Koła zainteresowań rozwijały zainteresowania uczniów i pogłębiały ich wiedzę niemal w każdej dziedzinie. Szkoły opuszczała młodzież dobrze przygotowana zawodowo, przyzwyczajona do pracy społecznej na rzecz Polonii gdańskiej, ogarnięta pasją polskości43.

Znamy pierwszych absolwentów Średniej Szkoły Handlowej. Pierwszy egzamin końcowy w tej szkole odbył się 18.03.1929 roku. Był to egzamin ustny, do którego dopuszczono, na podstawie egzaminu pisemnego, osiemnastu uczniów. Z tego wynikałoby, że dwóch uczniów nie zdało egzaminu pisemnego, albo jeszcze w trakcie nauki zrezygnowali ze szkoły. Egzamin ten odbył się w obecności całego grona pedagogicznego i zaproszonych gości: prezesa Erazma Czarnkowskiego, konsula Stefana Grabskiego, dr Feliksa Hilchelna – członka rady portu - , konsula Zygmunta Kierskiego, Radcy Komisariatu Generlanego RP Stefana Lalickiego. Egzamin złożyli: Małgorzata Borowska, Brunon Czonstke, Amanda Garska, Wacław Jaskółowski, Wiera Krzewicka, Antoni Kunath, Zofia Lewandowska, Małgorzata Lipińska, Klemens Lubocki, Jadwiga Murawska, Józef Preyss, Leon Samp, Gertruda Siatkowska, Brunon Sierocki, Nina Szpakowska, Jadwiga Trocka, Monika Trocka, Klara Wenglikowska. Pierwsi absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia Średniej Szkoły Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku 22.03.1929 roku. Na uroczystej akademii wręczenia świadectw, uczniów pożegnał dyrektor Marian Seredyński, przypominając o obowiązku, jaki ciążył na wszystkich Polakach w Wolnym Mieście. Potem zabrała głos Jadwiga Murawska, która w imieniu abslowentów i własnym dziękowała nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie. Pożegnała całe grono pedagogiczne i młodzież, która w szkołach jeszcze pozostała. Uczennica klasy pierwszej Helena Dzielińska w imieniu uczniów szkoły życzyła starszym kolegom i koleżankom osiągnięcia jak największych sukcesów44.

Znamy również ostatnich absolwentów Polskich Szkół Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Egzaminy końcowe w Średniej i Wyższej Szkole Handlowej odbyły się na przełomie lutego i marca 1939 roku. W Średniej Szkole Handlowej było tym razem 37 absolwentów: Urszula Benedyktówna, Leon Bielecki, Felicja Blumianka, Paweł Borchardt, Guenter Both, Rudolf Bulow, Małgorzata Bużanówna, Stanisława Draszyńska, Urszula Druschkowska, Irena Gerigkówna, Jadwiga Gierszewska, Tadeusz Jędrzejewski, Brunon Kabicki, Irena Kemperówna, Irena Klotzkówna, Maria Knapińska, Jadwiga Kmitterówna, Maria Kudelska, Edyta Liedtkówna, Irena Lubawska, Helena Mionskowska, Gertruda Mieranówna, Urszula Noetzlówna, Jadwiga Olszewska, Brunon Ozimkowski, Irena Patanówna, Monika Pruchniewska, Agata Regentówna, Magdalena Rozmerowska, Paweł Richter, Wanda Sitowska, Estera Sokołower, Aniela Straszewska, Jadwiga Walletzkowska, Eryka Walkuschówna, Klara Warmińska, Edmund Wiśniewski. W tym samym czasie 20 abiturientów Wyższej Szkoły Handlowej uzyskało maturę. W obecności specjalnej komisji egzamin złożyli: Jadwiga Bachówna, Gertruda Benedyktówna, Krystyna Bochyńska, Małgorzata Bonczkowska, Gerard Chmielecki, Józef Deutsch, Hidegarda Fastówna, August Filip, Bogumił Hernes, Paweł Lewicki, Edmund Mroczkowski, Łucja Patzerówna, Gerard Punkt, Maria Rauchfleischówna, Edmund Reyman, Waleria Schmalenberżanka, Ruchla Sokołower, Tadeusz Szymański, Urszula Trzebiatowska, Jerzy Wasilewski45.

W latach wcześniejszych liczby absolwentów szkół handlowych nie były takie duże. Można ustalić następujące dane46


Lata

LICZBA ABSOLWENTÓW

Średniej Szkoły Handlowej

Wyższej Szkoły Handlowej

1929

18

-

1930

14

-

1932

25

15

1933

25

13

1935

15

14

1939

37

20

Absolwenci Polskiej Szkoły Handlowej zostali już w 1928 roku jakby specjalnie uprzywilejowani w stosunku do absolwentów Gimnazjum Polskiego. Pomimo tego, że nauka w szkołach handlowych trwała krócej niż w Gimnazjum mieli prawo uzyskania w służbie państwowej takich samch stanowisk. Było to spowodowane po prostu lepszym przygotowaniem wychowanków szkół handlowych do życia praktycznego i czynności urzędowych47. >>>> czytaj dalej
<<<< powrót
Home


43 G. Danielewicz, M. Koprowska, M. Walicka, op.cit., s. 86, 181; por.: M. Pelczar,op.cit.
44 „Gazeta Gdańska-Gazeta Morska“, 31.03.1929, s. 1 art. pt. „Pierwszy egzamin końcowy w Polskich Szkołach Handlowych”
45 „Gazeta Gdańska“, 9.03.1939, s. 5, art. pt. „Absolwenci Polskich Szkół Handlowych”.
46 Informacje podane według Henryka Polaka, Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku, 1920 – 1939, Gdańsk 1978, s. 170 oraz według „Gazety Gdańskiej”, 9.03.1939, s.5; por.: „Gazeta Gdańska-Gazeta Morska”, 31.03.1929, s. 1. Dla roku 1929 H. Polak podał liczbę 20, natomiast „Gazeta Gdańska – Gazeta Morska” z 31.03.1929 podał liczbę 18 absolwentów, którzy zdali egzaminy końcowe. 
47 „Gazeta Gdańska – Echo Gdańskie“, 8.05.1928, s. 1, art. pt. „Polska Szkoła Handlowa w Gdańsku”.

[Home] [Przepisy prawne] [Cele PSH] [Nauczyciele PSH] [Uczniowie PSH] [Organizacje w PSH] [Stosunek do szkol] [Zakonczenie] [impressum]